به نظر شما علت عدم همکاری هم روستاییان در پیشرفت وب سایت آمره چیست؟آخرین تصاویر